Privacy Policy

Privacy Policy statement AVG

Dit is het privacy statement van Geluks-hoefijzer.nl, gevestigd te 1241 ED Kortenhoef aan de Reigerlaan 26 (hierna: Geluks-hoefijzer), www.geluks-hoefijzer.nl.


Als Webshop beheerders onderhouden we een voortdurende beleid om uw privacy te waarborgen als bezoekers van onze webshop.


Registratie 

Registratie is niet nodig om een deel van onze webshop te bezoeken.


Uw identiteit 

We houden geen gegevens bij over de identiteit van de bezoekers van onze webshop.


Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Geluks-hoefijzer is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.


Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres van een websitebezoeker
Bankrekeningnummer.


Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn. 

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Geluks-hoefijzer. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Het verzenden van onze nieuwsbrief
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Het afhandelen van uw betaling.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming. 


Verspreiding van persoonlijke informatie 

Wij verbinden ons ertoe niet om uw persoonlijke informatie aan derden, met inachtneming van onze naleving van de wet. 


Toegevoegde inhoud 

Geen bezoeker wordt verplicht op enigerlei wijze te reageren op de inhoud van deze webshop, maar bijdragen van onze bezoekers worden gewaardeerd. Tenzij u anders bepalen, gaan we ervan uit dat uw opmerkingen en / of bijdragen kunnen worden toegevoegd aan onze webshop. Dit geldt uitsluitend voor  de "Reageren" sectie van deze webshop, waar commentaar van bezoekers worden gepubliceerd. U wordt aangeduid met de eerste naam en / of initialen. Houd er rekening mee dat we moeten rekenen op u om ervoor te zorgen dat alleen de "rechten-vrije" (niet auteursrechtelijk beschermde) inhoud wordt ingediend, of dat u enige houder van alle rechten die de intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud die u indient.


Vertrouwelijkheid 

Houd er rekening mee dat het internet, door zijn aard, een ongeschikte plaats voor vertrouwelijke informatie is. Gelieve niet ons dergelijke informatie. Hoewel we onder nemen om dergelijke informatie te verspreiden, moet u zich realiseren dat we niet in een positie zijn om het vertrouwelijke karakter van privileges te claimen. Dit betekent dat het uw verantwoordelijkheid is om te zorgen dat we geen vertrouwelijke informatie  ontvangen. Op grond van dit beleid, verbinden wij ons ertoe om uw informatie niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht door een vertegenwoordiger van de wettelijke autoriteit of instanties, te verschaffen.


Bescherming van de rechten en belangen van anderen 

Terwijl we uw rechten respecteren, ook wij respecteren de rechten en belangen van anderen. Als we, afleiden uit de informatie die u ons hebt gegeven, dat een strafbaar feit, of op andere wijze moreel verwerpelijke daad, kan zijn begaan, voelen we ons verplicht om een passende overheidsinstantie van onze bevindingen mee te delen, en om dergelijke autoriteit of instanties te helpen bij hun onderzoek.


Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op "uitschrijven" te klikken in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.


Intrekking van toegevoegde inhoud 

Op elk moment kunt u ervoor kiezen om uw inhoud in te trekken. Laat het ons weten via e-mail, met vermelding van welke inhoud u wenst op te nemen en wij zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uw inhoud verwijderen van onze webshop. 


Contact 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via  info@geluks-hoefijzer.nl.